Integritetspolicy

SÅ HÄR BEHANDLAR ERNST ROSÉN DINA PERSONUPPGIFTER

Ernst Rosén värnar om din personliga integritet. Oavsett om du är hyresgäst, kund, medarbetare, bostadssökande eller någon annan intressent så är det viktigt för oss att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter. Det innebär bland annat att Ernst Rosén skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Frågor och svar om Ernst Roséns personuppgiftsbehandlingar

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Ernst Rosén AB, org.nr. 556190-8772, med berörda koncernföretag (gemensamt benämnda ”Ernst Rosén”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Ernst Rosén dina personuppgifter?
Ernst Rosén samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis kontaktar oss via vår webbsida eller per e-post, gör en serviceanmälan, ansöker om arbete eller praktik hos oss, ansöker om att hyra bostad eller lokal, deltar vid möten och evenemang som anordnas av oss eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Ernst Rosén kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis Bolagsverket, Skatteverket eller Kronofogden.

Vilka uppgifter behandlas?
Ernst Rosén behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Beroende på om du är hyresgäst, kund, leverantör eller annan intressent skiljer det på vilka personuppgifter vi behandlar. Det kan vara:

 • Namn och kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och adress)
 • Personnummer, samordningsnummer eller motsvarande identifieringskod
 • Identifikationsnummer så som kontraktsnummer, internt eller officiellt lägenhetsnummer
 • Förekomst av säkerhet, t.ex. borgensman
 • Kontaktuppgifter till personer du meddelat oss (t.ex. nära anhörig, god man eller förvaltare)
 • Betalningsförsummelser och uppgifter om betalningar
 • Uppgifter rörande förbrukning av värme, varmvatten, el och temperatur
 • Autogiro och betalningsreferenser (exempelvis OCR-nummer)
 • Uppgifter vi tar emot i samband med störning- eller orosanmälan
 • Uppgifter som behövs för att kontrollera otillåtna andrahandsuthyrningar och överlåtelser
 • Bilder inom ramen för kamerabevakning
 • Passageloggar i gemensamma utrymmen, kopplat till din elektroniska nyckel
 • Hälsouppgifter i samband med evakuering, bostadsanpassning och utredning av lägenhet som kräver information om hälsouppgifter, t.ex. OVK-utredning
 • Uppgifter om anställning och ekonomiska förhållande vid begäran om byte av bostad
 • IP-adress (i cookies)

Varför behandlar Ernst Rosén uppgifter om dig?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Ernst Rosén för bland annat följande ändamål:

 • För att avisera hyran
 • För att kommunicera kring avtal och önskemål och beställningar
 • För att kunna utföra nöjd kund-undersökningar
 • Följa upp deltagande vid möten och evenemang
 • Hantera och administrera dokument som är kopplade till dig
 • Skicka nyhetsbrev med relevant information
 • Kontrollera vilka besökare som befinner sig i Ernst Roséns lokaler
 • Hantera, administrera och återkoppla i ärenden som rör serviceanmälningar
 • I intern kommunikation via exempelvis e-post
 • Erbjuda besökare på webbplats behörighet till Ernst Roséns tjänster
 • Använda som underlag vid fakturering och bokföring
 • Hantera och administrera arbetsansökningar och praktikantsökningar
 • Hantera och administrera sökande till våra bostäder och lokaler
 • Hantera nyckelutlämningar
 • Använda som underlag för Ernst Roséns verksamhetsutveckling, exempelvis rörande IT-system
 • Föra statistik.

När har Ernst Rosén rätt att behandla dina personuppgifter?
Ernst Rosén har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig enligt avtal eller om vi har ett annat berättigat ändamål för behandlingen. Vi får även behandla personuppgifter för specifika ändamål, som du har lämnat samtycke till. Ernst Rosén kan även ha rätt att behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Ernst Rosén och Ernst Roséns personuppgiftsbiträden d.v.s. företag som behandlar personuppgifter åt Ernst Rosén på något sätt, såsom Hantverkare, IT-systemleverantörer och andra samarbetspartners som vi anlitar. Ernst Rosén kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till bolag inom samma koncern och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land
Ernst Rosén överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträden kan dock p.g.a. exempelvis datahantering i globala IT-system fått Ernst Roséns godkännande att behandla personuppgifter utanför EU/ESS i enlighet med standardklausuler, som utfärdas av EU-kommissionen, vilka innehåller bestämmelser avsedda att säkerställa att personuppgifter rörande personer inom EU är tillräckligt skyddade vid internationella överföringar och är en rättslig mekanism för att legitimera gränsöverskridande överföringar av personuppgifter.

Hur länge sparar Ernst Rosén dina personuppgifter?
Ernst Rosén sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Personuppgifter som tillhör en hyresgäst gallras som utgångspunkt två år efter att hyresförhållandet upphört under förutsättning att personuppgifterna inte därefter behöver sparas för exempelvis bokföringsändamål eller andra lagkrav.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter när vi inhämtat samtycke från dig för ett specifikt ändamål

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Ernst Rosén AB
Box 135
401 22 Göteborg

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?
Ernst Rosén arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning för personuppgifter.

Vad är Cookies?
Ernst Roséns webbplats, www.ernstrosen.se, använder små textfiler, så kallade cookies, för att förenkla ditt besök på webbplatsen. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra användarupplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på webbplatsen sparas. Du kan läsa mer om vår användning av cookies här.

När uppdateras denna integritetspolicy
Ernst Rosén gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen, www.ernstrosen.se.

Kontaktinformation
Har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter så kontakta oss på e-post: personuppgift@ernstrosen.se eller vanlig post:

Ernst Rosén AB
Box 135
401 22 Göteborg

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 23 maj 2018